Privacy Policy

Laatst geüpdate: december, 2022

1. Wie zijn wij?

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor LEAP ADVISOR BV verder vermeld als Intigio van het hoogste belang. In deze privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Intigio zorg dragen voor uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we van u verzamelen en waarom Intigio dit doet. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Intigio worden aangeboden, zoals nieuwsbrieven, contactaanvragen via de website, leveren van advies, aanvragen offertes, informatieaanvragen, implementaties, overeenkomsten.

LEAP ADVISOR BV (Intigio) met maatschappelijke zetel te 9070 Heusden, en ingeschreven met BTW nummer BE 0687.978.339 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn binnen Intigio.

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt Intigio de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van Intigio vormen.

2. Activiteiten van Intigio

De activiteiten van Intigio zijn specifiek gericht naar het aanbieden van professionele dienstverlening in data privacy binnen bedrijven en organisaties in de Europese Unie.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Intigio verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons zelf via onze website of via andere communicatiekanalen hebt verstrekt. Dit gaat over volgende persoonsgegevens (is niet limitatief):
• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, gsm-nummer, taal
• Zakelijke persoonsgegevens: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, ondernemingsnummer, facturatiegegevens, functie, handtekening, contachthistoriek
• Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies
• Indirecte persoonsgegevens: Inhoud van het bericht en de technische details ervan

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken. Intigio verzamelt, noch verwerkt zogeheten “gevoelige” persoonsgegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is om ons rechtmatig belang te doen gelden.

4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Intigio heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de diensten.
Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel:
• Het gerechtvaardigd belang
• Contractuele overeenkomst
• Wettelijke verplichting waar Intigio moet aan voldoen
• Toestemming, indien de verwerking hierop berust

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:
• Aanvragen van offerte
• Opmaak van een overeenkomst
• Facturatie
• Wanneer je een contactaanvraag indient via de website
• Indien je contact met ons opneemt, telefonisch, mail, ….
• Dienstverlening en ondersteuning aan je bedrijf en medewerkers
• Opleiding en trainingen
• Bij het inschrijven van nieuwsbrieven
• Tevredenheidsenquête

5. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende manieren gebeuren waaronder:
• Persoonlijk/telefonisch/mail contact
• Contactformulieren op onze website
• Acties via social media
• Netwerkevents

6. Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, en zolang onze overeenkomst actief is. Na het beëindigen van onze samenwerking worden de gegevens nog 7 jaar bijgehouden. Verder kan je als betrokkene vragen om uw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden alsook bij het oplossen van geschillen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt Intigio je gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van LEAP ADVISOR BV.
Indien Intigio gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,…), zal Intigio er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Intigio.  Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken. 


Intigio deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in volgende gevallen:
• Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming;
• We zijn wettelijke verplicht om dit te doen;
• Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek;

8. Minimale data

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

9. Automatische verwerking & profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door Intigio evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen

10. Social media

Intigio beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn en Facebook om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.  U bent vrij om Intigio wel of niet te volgen via deze social media kanalen.

11. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Intigio stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar gebruikers te vrijwaren. De website van Intigio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Versleuteling van informatie tijdens opslag, firewalls en dergelijke zijn enkele beveiligingsmaatregelen die Intigio geïmplementeerd heeft in de informatiesystemen.

Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

12. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

12.1 Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

12.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Verder kan u vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, alleen indien Intigio deze persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor wij ze in eerste instantie verzameld hebben. Indien er wettelijke verplichtingen, administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden uw persoonsgegevens te wissen, dan kunnen wij niet tegemoetkomen aan uw verzoek, maar u zal hiervan uiteraard op de hoogte gebracht worden.
Alsook kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

12.3 Recht van verzet:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

12.4 Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Intigio verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

12.5 Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht en of nieuwsbrief.

U moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal Intigio steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan uw aanvraag.
Verder kan u uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail info@intigio.eu of per brief aan t.a.v. Data Protection Officer, Cleemputtehof 8, 9070 Heusden. Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand email adres. Hierin vermeld u op welk recht u wenst beroep te doen met de nodige toelichting en hoe wij u kunnen contacteren.

13. Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens?

Intigio beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien u vragen hebt aan onze DPO, dan kan u steeds contact opnemen via volgend email adres: info@intigio.eu
U kan ook altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel: +32 (0)2 274 48 00

e-mail: contact@apd-gba.be 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

14. Hoe omgaan met aanpassingen in onze privacy policy?

Deze verklaring kan door Intigio worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.